Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet
 

Nasz komentarz
Wyjeżdżając na wymarzone nurkowania zabieramy tak oczywiste rzeczy jak paszport czy ubiór na zmianę. A ubezpieczenie? Jeżeli go nie mamy może to być najdroższy wyjazd w naszym życiu. Zwykle wypoczynek przebiega bez zakłóceń. Jednak, gdy zdarzy się wypadek nurkowy, samochodowy czy nawet grypa, bez ubezpieczenia będziemy narażeni na koszty często przekraczające nasze możliwości finansowe, zwłaszcza w przypadku konieczności pokrycia kosztów leczenia w komorze dekompresyjnej. Ubezpieczenie podróżne dla płetwonurków to także ubezpieczenie NNW i OC na czas podróży oraz, co jest istotne na "obcej ziemi"- usługa Assistance, czyli opieka Centrum Alarmowego czynnego 24h/dobę stworzonego po to, aby udzielić podróżnemu natychmiastowej pomocy.

Przedmiot ubezpieczenia
Dla osób nurkujących polecamy dwa warianty ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym - Holiday Charter są: 
 -  koszty leczenia
 -  koszty transportu i repatriacji
 -  koszty pobytu osoby towarzyszącej
 -  następstwa nieszczęśliwych wypadków
 -  koszty ratownictwa
 -  odpowiedzialność cywilna
 -  bagaż
 -  koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance"

Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie pełnym - Holiday Charter Plus są: 
 -  koszty leczenia
 -  koszty transportu i repatriacji
 -  koszty pobytu osoby towarzyszącej
 -  koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
 -  następstwa nieszczęśliwych wypadków
 -  koszty ratownictwa
 -  odpowiedzialność cywilna
 -  bagaż
 -  koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
 -  koszty przerwania podróży
 -  koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance"

Ubezpieczenie kosztów leczenia - przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia, w tym leczenia hiperbarycznego, poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu.

Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji - przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne
i udokumentowane koszty transportu, w tym transportu powietrznego i repatriacji, poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie kosztów pobytu osoby towarzyszącej - przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w przypadku konieczności jego hospitalizacji i w okresie jej trwania lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz powrót do kraju osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kosztów pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia - przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w razie konieczności jego hospitalizacji na okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w czasie podróży.

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa - przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne
i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ
w czasie pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży.

Ubezpieczenie bagażu - przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż w tym osobisty sprzęt nurkowy Ubezpieczonego w czasie podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz bagaż, który został:
- powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu
  przewozowego,
- oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
- pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego
  (z wyłączeniem namiotu), 
- pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, albo w zamkniętej
  na zamek przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki pływającej pod warunkiem,
  że nie był on widoczny z zewnątrz.

Ubezpieczenie kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu - przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu,
w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu, na zakup niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w bagażu powierzonym zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.

Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży - przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne
i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego na wcześniejszy powrót do kraju, spowodowany: 
• śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczonego lub nagłym zachorowaniem, wymagającym jego hospitalizacji,
  o ile zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania, 
• szkodą w mieniu Ubezpieczonego lub lokalach, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą,
  powstałą wskutek działania ryzyka elementarnego albo kradzieży z włamaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to
  miało miejsce w kraju zamieszkania i pod warunkiem, że spowodowało konieczność dokonania przez
  Ubezpieczonego czynności administracyjnych lub prawnych.

Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance" - przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy "assistance" w zakresie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czas ochrony
Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na okres roku lub jako ubezpieczenie krótkoterminowe.

Zakres terytorialny
Europa wraz z państwami Morza Śródziemnomorskiego oraz Wyspami Kanaryjskimi lub cały świat
w zależności od celu podróży i wysokości składki.

Zakres ubezpieczenia

 Zakres Ubezpieczenia

Wariant rozszerzony Holiday Charter Wariant pełny Holiday Charter plus
Suma ubezpieczenia
oraz górne limity odpowiedzialności w PLN
Koszty leczenia 150.000 300.000
Koszty transportu i repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty pobytu osoby towarzyszącej do 5.000
Koszty ratownictwa do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzystwa   do 10.000
Następstw nieszczęśliwych wypadków 20.000 30.000
Świadczenie w przypadku całkowitego, trwałego uszczerbku na zdrowiu 100% sumy ubezpieczenia NNW
Świadczenie w przypadku częściowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu określony % sumy ubezpieczenia NNW
Świadczenie w przypadku śmierci 50% sumy ubezpieczenia NNW
Odpowiedzialność cywilna    
Szkody w mieniu 50.000 250.000
Szkody na osobie 100.000 500.000
Bagaż (w tym sprzęt nurkowy)* 2.000 lub 10.000 4.000 lub 10.000
Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu   do 1.000
Koszty przerwania podróży   do 5.000
Assistance    
Gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia Ubezpieczony nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do 5.000
Organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia   do 10.000
Organizacja i pokrycie wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju   do 5.000
Wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży do 4.000
Zakwaterowanie kierowcy do 400 PLN na dzień, nie dłużej niż 3 dni
Pomoc finansowa do 2.000
Złożenie kaucji do 8.000
Zastępstwa procesowe do 8.000 do 12.000
* możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia bagażu do 10.000 PLN
Wszystkie ryzyka wchodzące w skład wariantów są obligatoryjne - nie ma możliwości rezygnacji z żadnego z nich.

Składki

Ubezpieczenia krótkoterminowe

Wariant ubezpieczenia Stawki w PLN za każdy dzień ubezpieczenia
Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz W. Kanaryjskimi Cały świat
Rozszerzony
(Choliday Charter)
150.000 PLN
6,50 8,50
Pełny
(Choliday Charter plus)
300.000 PLN
12,30 15,90

Ubezpieczenia roczne

Wariant ubezpieczenia Stawki w PLN za roczny okres ubezpieczenia
okres ochrony ubezpieczeniowej - 60 dni w ciągu roku
Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz W. Kanaryjskimi Cały świat
Rozszerzony
(Choliday Charter)
150.000 PLN
325,00 425,00
Pełny
(Choliday Charter plus)
300.000 PLN
615,00 795,00

Doubezpieczenie bagażu (sprzęt nurkowy) do 10.000 PLN, niezależnie od zakresu terytorialnego: 
• ubezpieczenie krótkoterminowe, składka za każdy dzień ubezpieczenia - 12,0 PLN 
• ubezpieczenie roczne z maksymalnym okresem ochrony ubezpieczeniowej wynoszącym
   60 dni - 500,0 PLN

Zwyżki składki 
• za rozłożenie składki na dwie równe raty - 5% 
• za objęcie ochroną ubezpieczeniową wypadków związanych z płetwonurkowaniem sportowym - 50% 
• za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z wykonywaniem pracy
   fizycznej - 100% 
• za objęcie ochroną ubezpieczeniową wypadków związanych w wyczynowym uprawianiem
   sportu - 100% 
• za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o koszty leczenia następstw choroby przewlekłej
   (ubezpieczenie możliwe do wykupienia dla osób, które nie przekroczyły 65 roku życia) - 300%

Zniżki składki
• za bezszkodową kontynuację rocznego ubezpieczenia - za każdy rok 5% zniżki, przy czym
   maksymalna zniżka z tego tytułu wynosi 15% 
• za zawarcie łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla
   Płetwonurków - 10% 
• za zawarcie łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla
   Płetwonurków - 15% 
• przy ubezpieczeniach zbiorowych, dla grup liczących powyżej 6 osób - 10% przy umowach
   ubezpieczenia zawieranych na rzecz dzieci do lat 18 oraz młodzieży szkolnej i akademickiej
   do lat 24 - 30%

Przewidziane w taryfie zniżki stosuje się po uprzednim uwzględnieniu zwyżek. W przypadku stosowania w umowie ubezpieczenia kilku zwyżek lub zniżek są one naliczane iloczynowo.

Doubezpieczenie bagażu
Aby zwiększyć sumę ubezpieczenia bagażu do 10.000 PLN, należy przygotować listę zabieranego ze sobą sprzętu:

Wykaz Bagażu - Sprzęt Nurkowy

 Lp. Rodzaj, Firma - Nazwa, Model Numer fabryczny (jeśli posiada) Rok produkcji (zakupu) Szacowana wartość rzeczywista
1        
2        
itd.        

INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.