Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 

Nasz komentarz
Wykonując zawód instruktora płetwonurkowania, przewodnika nurkowego bądź uczestnicząc w kursie instruktorskim ciąży na nas odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób. W większości baz nurkowych ubezpieczenie OC instruktora bądź przewodnika nurkowego jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia pracy. Wydaje się, że jest to ten rodzaj ubezpieczenia, o którego konieczności posiadania nie trzeba przekonywać. Warto zwrócić uwagę, że doskonałym jego uzupełnieniem jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka, rozszerzające zakres ubezpieczenia o czynności życia prywatnego (także osób bliskich), jak również obejmuje ochroną ubezpieczeniową nurkowania rekreacyjne (towarzyskie).

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna instruktorów płetwonurkowania i/lub przewodników nurkowych za szkody na osobie lub mieniu powstałe z wypadków mających miejsce
w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

• Za instruktora płetwonurkowania uważa się osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające
  do prowadzenia szkoleń nurkowych oraz certyfikat instruktorski nadany przez organizację nurkową,
  a w przypadku płetwonurkowania sportowego osobę posiadającą kwalifikacje trenera lub instruktora
  o specjalności płetwonurkowanie sportowe. 
• Za przewodnika nurkowego uważa się płetwonurka posiadającego potwierdzone certyfikatem
  organizacji nurkowej uprawnienia do organizowania nurkowania i prowadzenie grup nurkowych
  pod wodą, wykonującego te czynności w celach zarobkowych lub odbywającego staż w charakterze
  asystenta instruktora. 
• Za czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem czynności
  instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego oraz czynności dodatkowych (tj. sternika
  motorowodnego, jachtowego, ratownika wodnego, osoby obsługującej zbiorniki wysokociśnieniowe,
  sprężarki, mieszalniki gazów) potwierdzonych świadectwami ukończenia właściwych szkoleń,
  wydanymi przez właściwe organizacje i urzędy, o ile ich wykonywanie odbywa się w ramach
  czynności zawodowych instruktora i/lub przewodnika nurkowego.

Czas ochrony
12 miesięcy

Zakres terytorialny
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Zakres ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ponadto zakres ubezpieczenia OC Instruktorów Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych pokrywa: 
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczonym w celu ustalenia
   okoliczności lub rozmiaru szkody, 
• niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego
   zgodą. Powyższe koszty Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną. 
• niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia
   szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli te środki były właściwe, chociaż okazały
   się bezskuteczne (w ramach sumy gwarancyjnej).

Wkład własny
W umowie ubezpieczenia wprowadza się wkład własny Ubezpieczonego dla szkód w mieniu
w wysokości 400,0 PLN.

Sumy ubezpieczenia

INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA

Suma gwarancyjna (PLN) Składka (PLN)
100.000 200,00
200.000 300,00
500.000 500,00

PRZEWODNIK NURKOWY

Suma gwarancyjna (PLN) Składka (PLN)
100.000 100,00
200.000 200,00

Zwyżki składki 
• za rozłożenie składki na dwie równe raty - 5% 
• za rozszerzenie zakresu terytorialnego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem
   USA i Kanady - 25% 
• za rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony o USA i Kanadę - 150% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności
   zawodowych instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego płetwonurków
   uprawiających płetwonurkowanie sportowe i/lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
   wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych instruktora płetwonurkowania
    i/lub przewodnika nurkowego podczas ekspedycji - 50%

Zniżki składki 
• za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - za każdy rok 5% zniżki, przy czym maksymalna zniżka
   z tego tytułu wynosi 15% 
• za zawarcie łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń
   dla Płetwonurków - 10% 
• za zawarcie łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla
   Płetwonurków - 15% 
• za ubezpieczenie grupowe min. 5 osób - zniżka 10%, powyżej 10 osób - 20%


INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.