Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 

Nasz komentarz
O kruchości naszego życia czy delikatności budowy naszego ciała myślimy zwykle wtedy, kiedy media informują o tragicznym wypadku lub przydarza się on komuś znajomemu. Nie dopuszczamy myśli, że nas może spotkać coś złego. Ten typ ubezpieczenia skierowany jest do osób przezornych, chcących zabezpieczyć się finansowo w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku nurkowego. Może zdarzyć się, że w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia poszkodowany nie jest zdolny czasowo lub w pełni do wykonywania pracy lub nauki. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego może okazać się znaczącym wsparciem w tej trudnej sytuacji. W przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest osobie wskazanej - Uposażonemu.
Należy podkreślić, że w formie podstawowej ochroną ubezpieczeniową objęte są nieszczęśliwe zdarzenia mające miejsce w czasie akcji nurkowej tj. od momentu wejścia do wody do momentu wyjścia z wody. Polecamy więc, rozszerzenie ochrony o wszystkie zdarzenia nurkowe (również te, które miały miejsce np. na pomoście czy na brzegu zbiornika) oraz o wypadki powstałe w życiu prywatnym
i pracy zawodowej.
Wielowariantowość ubezpieczenia oraz system świadczeń dodatkowych pozwalają na indywidualne dopasowanie ostatecznej formy ubezpieczenia.

Przedmiot
Przedmiotem umowy są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego, powstałych w związku z płetwonurkowaniem. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony
o wypadki powstałe w życiu prywatnym i pracy zawodowej.

Czas ochrony
Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na okres roku lub jako ubezpieczenie krótkoterminowe.

Zakres terytorialny 
Cały świat

Warianty ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z trzech wariantów, różniących się sposobem orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
Wariant I - system świadczeń proporcjonalnych
Wariant II - system świadczeń progresywnych
Wariant III - system świadczeń stałych

Wariant I zapewnia wypłatę świadczeń w wysokości określonej procentem sumy ubezpieczenia, odpowiadającej orzeczonemu przez lekarza orzecznika Ergo Hestia, procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wariant ten jest skierowany do klientów, którym zależy na otrzymaniu świadczenia proporcjonalnie do doznanego uszczerbku na zdrowiu - zarówno w przypadku niewielkiego,
jak i znaczącego uszczerbku na zdrowiu.

Wariant II skierowany jest głównie do osób, które są mniej zainteresowane wysokim świadczeniem
w przypadku niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast zależy im na wysokim świadczeniu
w przypadku orzeczonego wysokiego uszczerbku na zdrowiu. W wariancie tym możliwe jest uzyskanie świadczenia przekraczającego wysokością sumę ubezpieczenia. 

Wariant III skierowany jest do klientów, którym głównie zależy na wypłacie świadczenia w przypadku poważnych uszkodzeń ciała, często uniemożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej.

Świadczenia podstawowe
Umowa ubezpieczenia zapewnia wypłatę: 
• z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty
   jego wystąpienia - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 
• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zależnie od % uszczerbku na zdrowiu i wariantu
   ubezpieczenia, 
• zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz
   kosztów odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie
   nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż
   do kwoty 2000 PLN (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może przekroczyć
   kwoty 200 PLN na każdy ząb), 
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pod warunkiem, że zostały one poniesione
   w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże
   nie więcej niż do kwoty 2000 PLN.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest również
w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku zaginięcia został uznany za zmarłego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Zakres świadczeń Suma ubezpieczenia
10.000 30.000 50.000 100.000
Składka od osoby w PLN za roczny okres ubezpieczenia
Wariant I 50,00 150,00 220,00 440,00
Wariant II 65,00 195,00 286,00 Brak możliwości zawarcia ubezp.
Wariant III Brak możliwości zawarcia ubezp. 105,00 154,00 308,00

Świadczenia dodatkowe
Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o: 
 -  zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki
 -  zwrot kosztów leczenia
 -  jednorazowe świadczenie z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy
 -  dzienne świadczenie szpitalne
 -  zwrot kosztów rehabilitacji

Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki - w wysokości 0,15 % sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy (nauki). Zasiłek dzienny przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy (nauki) trwała co najmniej 30 dni - od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty wypadku.

Zwrot kosztów leczenia - pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż
2 lata od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.
Za koszty leczenia, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, uważa się koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.
Z przedmiotowego świadczenia nie są pokrywane koszty dojazdu do placówek medycznych oraz koszty rehabilitacji.
Przy wypłacie świadczenia Ubezpieczyciel potrąca udział własny Ubezpieczonego w wysokości 30% wypłacanego świadczenia. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie w umowie. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku trwającego co najmniej 72 godziny pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 0,15 % sumy za każdy dzień pobytu
w szpitalu. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż 90 dni.
Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach. 

Zwrot kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Zakres świadczeń Suma ubezpieczenia
10.000 30.000 50.000 100.000
Składka od osoby w PLN za roczny okres ubezpieczenia
Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki 44,00 132,00 189,00 378,00
Zwrot kosztów leczenia 22,00 66,00 95,00 190,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy 32,00 96,00 137,00 274,00
Dzienne świadczenie szpitalne 34,00 102,00 147,00 294,00
Zwrot kosztów rehabilitacji 15,00 45,00 63,00 126,00

Ubezpieczenia krótkoterminowe
Składka za umowy zawierane na okres krótszy od roku obliczana jest na podstawie zamieszczonej poniżej tabeli. 

Okres ubezpieczenia % składki rocznej
do 3 dni 15%
do 7 dni 20%
do 15 dni 30%
do 30 dni 40%
do 90 dni 50%
powyżej 90 dni 100%

Zwyżki składki 
• za rozłożenie płatności składki na dwie równe raty - 5% 
• za objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw zawałów serca i udarów mózgu - 35% 
• za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki powstałe w życiu prywatnym i pracy
   zawodowej - 50%* 
• za objecie ochroną ubezpieczeniową wypadków związanych z płetwonurkowaniem sportowym - 50% 
• za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z wyczynowym uprawianiem
   sportu - 100%

* Sublimat: 10.000 PLN na zdarzenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych
   (z wyłączeniem czynności ratowniczych-nurkowych straży pożarnych zawodowych i ochotniczych)
   oraz sportów (z wyłączeniem płetwonurkowania).

Zniżki składki 
• za bezszkodową kontynuację rocznego ubezpieczenia, zawartego na powyższych warunkach - za
   każdy rok 5%, przy czym maksymalna zniżka z tego tytułu nie może przekroczyć 15% 
• za zawarcie na okres roku łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach Pakietu Ubezpieczeń
   dla Płetwonurków - 10% 
• za zawarcie na okres łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach Pakietu Ubezpieczeń
   dla Płetwonurków - 15%.

Przewidziane w taryfie zniżki stosuje się po uprzednim uwzględnieniu zwyżek. W przypadku stosowania w umowie ubezpieczenia kilku zwyżek lub zniżek są one naliczane iloczynowo.

 

INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.