Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 

Nasz komentarz
Ten rodzaj ubezpieczenia proponujemy przede wszystkim uczestnikom kursów zwłaszcza tych, które odbywają się na terenie Polski. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być ograniczony jedynie do zdarzeń w czasie akcji nurkowej tj. od momentu wejścia do wody do momentu wyjścia z wody. W tym przypadku jednak, nieszczęśliwe wypadki mające miejsce np. na pomoście czy brzegu zbiornika nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dlatego też polecamy zakres ochrony obejmujący wszystkie zdarzenia nurkowe oraz wypadki powstałe w życiu prywatnym i pracy zawodowej.

Przedmiot
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, powstałych w związku
z płetwonurkowaniem.

Czas ochrony
Ubezpieczenie krótkoterminowe (do 15 dni)

Zakres terytorialny
Cały świat

Wariant ubezpieczenia
System świadczeń proporcjonalnych - wariant ten zapewnia wypłatę świadczeń w wysokości określonej procentem sumy ubezpieczenia, odpowiadającej orzeczonemu przez lekarza orzecznika Ergo Hestia, procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wariant ten jest skierowany do osób, którym zależy na otrzymaniu świadczenia proporcjonalnie do doznanego uszczerbku na zdrowiu - zarówno w przypadku niewielkiego, jak i znaczącego uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenia podstawowe
Umowa ubezpieczenia zapewnia wypłatę: 
• z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty
   jego wystąpienia - 100%, 
• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę
   ubezpieczenia określoną w umowie; w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy
   ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
• zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz
   kosztów odbudowy stomatologicznej zębów pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie
   nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż
   do kwoty 2000 PLN (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów nie może przekroczyć
   kwoty 200 PLN na każdy ząb), 
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pod warunkiem, że zostały one poniesione
   w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do 25% sumy ubezpieczenia, jednakże
   nie więcej niż do kwoty 2000 PLN.
 
Suma ubezpieczenia
10.000 30.000 50.000 100.000
Składka od osoby w PLN za okres do [dni]:
Zakres świadczeń 3 7 15 3 7 15 3 7 15 3 7 15
Zdarzenia wyłącznie nurkowe (tylko w czasie akcji nurkowej - tj. od momentu wejścia do wody do momentu wyjścia z wody) 8,0 10,0 15,0 23,0 30,0 45,0 33,0 44,0 66,0 66,0 88,0 132,0
Wszystkie zdarzenia nurkowe oraz w życiu prywatnym i zawodowym* 11,0 15,0 23,0 34,0 45,0 68,0 50,0 66,0 99,0 99,0 132,0 198,0

*Sublimat: 10.000 PLN na zdarzenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych (z wyłączeniem czynności ratowniczych-nurkowych straży pożarnych zawodowych i ochotniczych) oraz sportów
(z wyłączeniem płetwonurkowania).

Świadczenia dodatkowe
Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o: 
- zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki
- zwrot kosztów leczenia
- jednorazowe świadczenie z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy
- dzienne świadczenie szpitalne
- zwrot kosztów rehabilitacji

Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki
- w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy (nauki). Zasiłek dzienny przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy (nauki) trwała co najmniej 30 dni - od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty wypadku.

Zwrot kosztów leczenia
- pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż
2 lata od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.
Za koszty leczenia, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, uważa się koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.
Z przedmiotowego świadczenia nie są pokrywane koszty dojazdu do placówek medycznych oraz koszty rehabilitacji. Przy wypłacie świadczenia Ubezpieczyciel potrąca udział własny Ubezpieczonego
w wysokości 30% wypacanego świadczenia. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu utraty zdolności do wykonywania pracy
- w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie w umowie. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Dzienne świadczenie szpitalne
, w przypadku trwającego co najmniej 72 godziny pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 0,15% sumy za każdy dzień pobytu
w szpitalu. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż 90 dni.
Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach. 

Zwrot kosztów rehabilitacji
w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, pod warunkiem, że zostały one poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 5% sumy ubezpieczenia.
Poniżej tabela zawierająca kwoty składki, jakie należy doliczyć do składki podstawowej za świadczenia dodatkowe dla sumy ubezpieczenia 10.000 i 30.000 PLN:

Suma ubezpieczenia
10.000 30.000
Składka od osoby w PLN za okres [dni]:
Zakres świadczeń 3 7 15 3 7 15
Zasiłek dzienny z tytułu czasowej pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki 10,0 13,0 20,0 30,0 40,0 59,0
Zwrot kosztów leczenia 5,0 7,0 10,0 15,0 20,0 30,0
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy 7,0 10,0 14,0 22,0 29,0 43,0
Dzienne świadczenie szpitalne 8,0 10,0 15,0 23,0 31,0 46,0
Zwrot kosztów rehabilitacji 3,0 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0

Zwyżki składki
• za objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw zawałów serca i udarów mózgu - 35% 
• za objecie ochroną ubezpieczeniową wypadków związanych z płetwonurkowaniem sportowym - 50% 
• za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z wyczynowym uprawianiem
   sportu - 100%

 

INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.