Szkolenia w systemie
PADI




Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 

Nasz komentarz
Ubezpieczenie to skierowane jest do płetwonurków nurkujących rekreacyjnie, nie prowadzących grup nurków pod wodą oraz szkoleń.
Dlaczego warto się ubezpieczyć? Roszczeń wynikających ze szkody wyrządzonej osobie trzeciej jest
w Polsce coraz więcej, jak również coraz wyższe są wypłacane odszkodowania. Wynika to przede wszystkim ze wzrastającej wśród Polaków "świadomości ubezpieczeniowej". Przypuśćmy, że wskutek Twojej nieuwagi upuściłeś pas balastowy na nogę kolegi. Ponieważ trafił do szpitala i nie mógł pojechać na ważne spotkanie, przepadł mu kontrakt wart 500.000 zł. Mimo, że kolega Cię lubi, musi zrekompensować sobie straty finansowe. W takiej sytuacji należy mieć nadzieję, że nie jest prawnikiem czy agentem ubezpieczeniowym... Pas balastowy mógł upaść nie na nogę, ale na drogi aparat fotograficzny... Inny przypadek - poślizgnąłeś się na łodzi i wpadłeś do wody na nurka, powodując
u niego poważny uraz kręgosłupa itd. Takich przykładów można podawać bardzo wiele. Pytanie czy jesteś na to przygotowany finansowo?
Głównym elementem ubezpieczenia OC Płetwonurka jest objęcie ochroną ubezpieczeniową czynności życia prywatnego, w tym także osób bliskich. Ze względu na taką konstrukcję zakresu ubezpieczenia, produkt ten może stanowić doskonałe uzupełnienie do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodnika Nurkowego
Warto zastanowić się także nad rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego. (Za czynności życia prywatnego uważa się między innymi czynności związane z uprawianiem sportu, w tym płetwonurkowania a także czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych, wyłączając niektóre rasy psów, posiadaniem pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego).

Czas ochrony
12 miesięcy

Zakres terytorialny
Cały świat z wyłączeniem USA i Kanady.

Zakres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ponadto zakres ubezpieczenia OC Płetwonurków pokrywa:
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczonym w celu ustalenia
   okoliczności lub rozmiaru szkody, 
• niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego
   zgodą. Powyższe koszty Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną. 
• niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia
   szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli te środki były właściwe, chociaż okazały
   się bezskuteczne (w ramach sumy gwarancyjnej).

Wkład własny

W umowie ubezpieczenia wprowadza się wkład własny Ubezpieczonego dla szkód
w mieniu w wysokości 400,0 PLN

Sumy ubezpieczenia

Suma gwarancyjna (PLN) Składka
50.000 30,0
100.000 40,0
200.000 50,0

Zwyżki składki 
• za rozłożenie składki na dwie równe raty - 5% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez pomoc domową zatrudnioną
   przez Ubezpieczonego - 10% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z wyczynowym uprawianiem sportu - 10% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z amatorskim uprawianiem
   narciarstwa - 20% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z użyciem broni palnej - 20% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez psy (niektóre rasy) - 30% 
• za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody związane z uprawianiem płetwonurkowania
   sportowego, uczestniczeniem przez płetwonurków w ekspedycjach - 50% 
• za rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony o USA i Kanadę - 100%

Zniżki składki
• za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - za każdy rok 5% zniżki, przy czym maksymalna zniżka
   z tego tytułu wynosi 15% 
• za zawarcie łącznie dwóch z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla
   Płetwonurków - 10% 
• za zawarcie łącznie trzech z czterech ubezpieczeń w ramach pakietu Ubezpieczeń dla
   Płetwonurków - 15 %wskazanej

Łączną zniżkę lub zwyżkę składki oblicza się metodą iloczynowi.
Minimalna składka niezależnie od sumy gwarancyjnej oraz zastosowanych zniżek i zwyżek
wynosi 12,0 PLN.


INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.